Regulamin


Potwierdzam, że podane dane są prawdziwe i jestem świadom, że poprzez wypełnienie i wysłanie formularza nawiązuję współpracę o charakterze umowy z Forever Living Products Poland (Forever). Jednocześnie akceptuję warunki tej umowy:
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dystrybucja produktów Forever Living Products Poland prowadzona przez Forever Business Owner na zasadach marketingu sieciowego, zgodnie z Zasadami Działalności Forever Living Products Poland stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
2. Niniejsza umowa nie stanowi umowy o pracę pomiędzy FBO i Forever Living Products Poland i nie jest pełnomocnictwem dla FBO do oficjalnego reprezentowania Forever Living Products Poland.
3. Niniejsza umowa ma charakter podmiotowy, a prawa i obowiązki z niej wynikające nie mogą być przekazane innej osobie. Jedynie w przypadku śmierci FBO prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą zostać przekazane prawowitemu spadkobiercy FBO.
4. FBO działa we własnym imieniu, na własny rachunek.
5. FBO przed podjęciem działalności zobowiązany jest zapoznać się z Zasadami Działalności Forever Living Products Poland.
6. FBO zobowiązany jest prowadzić działalność zgodnie z Zasadami Działalności Forever Living Products Poland, dbać o dobre imię firmy oraz właściwe prezentowanie jej produktów i Planu Marketingowego. Ewentualne zmiany Zasad Działalności Forever Living Products Poland stanowią jednocześnie modyfikację niniejszej umowy. FBO ma obowiązek na bieżąco śledzić ewentualne zmiany tych zasad i dostosowywać do nich swoją działalność.
7. FBO zobowiązuje się wykorzystywać w swojej działalności materiały reklamowe, promocyjne i informacyjne dostarczane przez Forever Living Products Poland. Wszelkie materiały nie pochodzące od Forever Living Products Poland, które FBO zamierza wykorzystywać w swojej działalności wymagają pisemnej akceptacji Działu Marketingu Forever Poland.
8. FBO dokonuje zakupów produktów Forever Living Products Poland w ilościach, które jest w stanie zużyć bądź rozprowadzić do klientów, bez robienia nadmiernych zapasów. Przyjmuje się, że FBO nie może kupować następnych produktów, dopóki nie zużyje, bądź rozprowadzi 75% posiadanych zapasów tych produktów.
9. Forever Living Products Poland nie kredytuje zakupów produktów.
10. Forever Living Products Poland wypłacać będzie FBO premie z tytułu dokonanych przez niego zakupów produktów FLP na zasadach określonych w Planie Marketingowym Forever. W rozumieniu Zasad Działalności Forever Living Products Poland produktem Forever nie są materiały szkoleniowe, informacyjne i promocyjne dostarczane przez Forever Living Products Poland.
11. Forever Living Products Poland może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn wymienionych w Zasadach Działalności Forever Living Products Poland. Rozwiązanie umowy przez Forever Living Products Poland wymaga formy pisemnej.
12. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy FBO może zwrócić do Forever Living Products Poland zakupione przez siebie produkty Forever, po cenie i na warunkach określonych w Zasadach Działalności Forever Living Products Poland.
13. FBO może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez podania przyczyn. Rozwiązanie umowy przez FBO wymaga formy pisemnej.
14. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zatwierdzenia przez Biuro Główne Forever Living Products Poland w Warszawie.
15. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
16. W przypadku zaistnienia wynikłych na tle niniejszej umowy sporów, które nie dają się rozwiązać w drodze polubownej, do ich rozstrzygania właściwym będzie sąd odpowiedniej jurysdykcji w USA, w stanie Arizona, w okręgu Maricopa.

==========================================================================

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH FBO:

Administrator danych: Administratorem danych osobowych FBO jest Forever Poland: Forever Living Products Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 92, 00 807 Warszawa, KRS: 0000109186, tel.: 22 456 43 56; 22 456 43 57, e-mail: flpp@flpp.com.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

1) Wykonywanie praw i obowiązków wynikających z niniejszej aplikacji |art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu

2) Podejmowanie działań związanych z zawarciem niniejszej aplikacji (dochodzenie roszczeń, archiwizacja dokumentów, statystyka wewnętrzna) |art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu

3) Przesyłanie na podany adres email newslettera zawierającego aktualną ofertę, informację o wprowadzanych na rynek produktach, promocjach, organizowanych szkoleniach |art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 10 ust. 2 UŚUDE (za zgodą FBO)

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu

4) Kontakt telefoniczny na podany numer telefonu w celu prezentacji oferty |art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 172 ust. 1 PT (za zgodą FBO)

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu

5) Przesyłanie na podany adres email newslettera dotyczącego partnerów biznesowych Forever Poland, zawierającego aktualną ofertę, informację o organizowanych szkoleniach |art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 10 ust. 2 UŚUDE (za zgodą FBO)

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu

6) Kontakt telefoniczny na podany numer telefonu w celu prezentacji oferty partnerów biznesowych Forever Poland |art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 172 ust. 1 PT (za zgodą FBO)

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu

7) Cele księgowe, podatkowe i inne, związane z wykonywaniem obowiązków prawnych Forever Poland |art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, PESEL, informacja o Urzędzie Skarbowym (jeżeli potrzebny)

Kategorie odbiorców (Dane osobowe FBO mogą być przekazane):

1) podmiotom powiązanym z Forever Living Products Poland sp. z o.o., tj. Forever Living Products L.L.C. z siedzibą w Scottsdale, Arizona; innym firmom operacyjnym FLP (sponsoring międzynarodowy) po otrzymaniu od FBO zgłoszenia

2) upoważnionym pracownikom lub zleceniobiorcom Forever Poland, podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Forever Poland (usługi księgowe, prawne, marketingowe, spedycyjne, informatyczne – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług)

3) partnerom biznesowym Forever Poland, tj. podmiotom świadczącym usługi reklamowe, szkoleniowe, organizacji wydarzeń

Przekazywanie danych do państw spoza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy):

W związku z faktem współpracy Forever Poland z jej podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza EOG, dane osobowe FBO mogą być przekazane do następujących państw niebędących członkami EOG: Stany Zjednoczone, inne firmy operacyjne FLP (sponsoring międzynarodowy).

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych do państw, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, Forever Poland stosuje [standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.] Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu) lub w siedzibie Forever Poland (do wglądu).

Okres przechowywania:

1) W celu wykonania praw i obowiązków wynikających z niniejszej aplikacji – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu niniejszej aplikacji (nie dłużej niż przez 10 lat od daty rozwiązania umowy)

2) W celu przesyłania informacji handlowej na podany adres email lub kontaktu telefonicznego na podany numer telefonu – nie dłużej niż do czasu odwołania zgody

3) W celach księgowych, podatkowych – nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

Uprawnienia FBO:

FBO posiada następujące uprawnienia, realizowane przez kontakt z Forever Poland za pomocą dowolnego środka komunikacji:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu jego danych osobowych przetwarzanych przez Forever Poland

2) żądania sprostowania jego danych osobowych (art. 16 RODO) przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które go dotyczą

3) żądania usunięcia jego danych osobowych (art. 17 RODO); Forever Poland ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo

4) żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych (art. 18 RODO) przez wskazanie które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania

5) do przenoszenia jego danych osobowych (art. 20 RODO) przez żądanie przygotowania i przekazania przez Forever Poland danych osobowych przekazanych mu przez FBO do samego FBO lub do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane na podstawie niniejszej aplikacji lub osobnej zgody

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych: a) opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, b) w dowolnym momencie – dla celów marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

7) do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO)

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 ust. 1 RODO)

Dobrowolność podania danych: Podanie przez FBO jego danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych FBO żądanych w niniejszej aplikacji jest warunkiem zawarcia umowy z Forever Poland. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkować niemożnością nawiązania współpracy Forever Poland w charakterze FBO.

Cofnięcie zgody FBO ma możliwość cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, kontaktując się z Forever Poland za pomocą dowolnego środka komunikacji. Cofnięcie zgody jest możliwe wyłącznie w zakresie przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie wyrażonej zgody. Forever Poland jest uprawnione do przetwarzania danych osobowych FBO po cofnięciu zgody, jeśli dysponuje inną podstawą prawną przetwarzania, wyłącznie w celach objętych tą podstawą prawną.

Zamknij okno