Algemene Voorwaarden


Indien u wordt geaccepteerd als nieuwe Forever Business Owner (FBO) verklaart u dat:

 1. u handelt uit eigen naam en dat u 18 jaar of ouder bent.
 2. deze aanvraag na ontvangst en goedkeuring door Forever Living Products (Forever) over zal gaan in een bindende overeenkomst tussen u en Forever. Voor de datum van ondertekening van deze aanvraag bent u niet eerder ingeschreven als FBO van Forever.
 3. u zelfstandig ondernemer bent en zich bezighoudt met de verkoop van consumentenproducten en het promoten van het Marketingplan. U bent geen werknemer of wettig vertegenwoordiger van Forever. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van landelijke, provinciale en lokale wetten en regelgeving met inbegrip van, maar niet beperkt tot belasting, premies en vergunningen. Uw vergoeding is gebaseerd op uw prestatie in de verkoop van producten en niet op het aantal gewerkte uren. Forever is niet verantwoordelijk voor het inhouden, innen of voldoen van welke belastingen en premies dan ook, tenzij vereist door wetten en regelgeving of door een bindende afspraak met de desbetreffende autoriteit.
 4. u weet dat er geen vereiste minimuminvestering of minimumvoorraad is. Het is niet toegestaan om een grotere voorraad aan te leggen dan dat u redelijkerwijs verwacht te kunnen verkopen.
 5. u het Samenwerkingsreglement van Forever heeft ontvangen en gelezen. U gaat ermee akkoord dat u uw onderneming in overeenstemming met dit Samenwerkingsreglement voert. U begrijpt dat indien u door uw handelingen of gebrek aan handelingen de inhoud van het Samenwerkingsreglement misbruikt, verkeerd voorstelt of schendt met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruik van onbevoegd promotiemateriaal Forever uw FBO-ship kan beëindigen.
 6. u ermee akkoord gaat dat Forever, na redelijke kennisgeving, deze overeenkomst en/of het Samenwerkingsreglement kan wijzigen of amenderen om een levensvatbaar Marketingplan te handhaven, te voldoen aan wettelijke vereisten of zich te schikken naar veranderingen in economische omstandigheden en dat u uw onderneming zult voeren overeenkomstig deze wijzigingen of amendementen.
 7. u om de producten van Forever en het Marketingplan goed te kunnen promoten, alle vormen van door uzelf ontwikkelde promotie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot internet en gedrukt materiaal, voor gebruik voorlegt aan en schriftelijk laat goedkeuren door Forever.
 8. u op elk moment deze overeenkomst rechtsgeldig kunt beëindigen door een schriftelijke opzegging per aangetekende post te sturen aan Forever. Indien u hiertoe zou besluiten, zullen alle producten die u in de afgelopen twaalf (12) maanden heeft aangekocht van Forever en die zich in een verkoopbare staat bevinden, worden teruggekocht overeenkomstig hetgeen is vastgelegd in het Samenwerkingsreglement.
 9. u ermee akkoord gaat dat Forever haar producten aan u als Forever Business Owner beschikbaar zal stellen en dat Forever uw verkoopsresultaten zal beoordelen zoals beschreven in het Samenwerkingsreglement.
 10. u gedurende uw FBO-ship de inhoud van deze overeenkomst en het Samenwerkingsreglement niet zal schenden. Forever zal u betalen voor uw verkoopresultaten zoals omschreven in het Marketingplan.
 11. deze overeenkomst persoonlijk van karakter is. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien kunnen niet aan derden worden overgedragen behalve in geval van uw overlijden.
 12. alle geschillen tussen de Forever Business Owner en Forever vallen onder de rechtspraak van Arizona en zullen worden beslecht door bindende arbitrage in overeenstemming met Forever’s Geschillenreglement. Maricopa County, Arizona, wordt geacht de enige en geschikte plaats voor de jurisdictie te zijn bij een geschil tussen Forever en de Forever Business Owner.
 13. Forever verwacht dat haar Forever Business Owners zichzelf met de hoogste ethiek en integriteit gedragen. U zult zich hieraan houden.

Sluit Venster